OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecne obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.maminaaja.com a sú platné aj pri ostatných nákupoch uskutočnených na základe objednávky formou e-mailovej korešpondencie, telefonicky, či písomne zaslaním objednávky na adresu "predávajúceho".

"Predávajúci"

Ing. Silvia Vidová

 Okružná 5

 Dvory nad Žitavou,

94131

 IČO: 43474675 

IČ DPH: SK1077219352

s číslom  živn.registra: 440-25907, okresný úrad Nové Zámky

Kamenná predajňa:

Mamina a ja

L,Kassáka 7

Nové Zámky

94002

 

Orgán dozoru:

 Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra

 

"Kupujúci" je subjekt, ktorý s "predávajúcim" uzavrel "kúpnu zmluvu".

"Kúpna zmluva"  predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený jednotlivo, čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

"Kupujúci" uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené "predávajúcim" Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

 

 1. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku tovaru vytvoríte prostredníctvom eshopu. Po vykonaní objednávky, Vám bude obratom odoslané e-mailom potvrdenie o jej zaradení do systému. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nezrovnalosti, okamžite nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na tel č. +421 903858245. Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail "kupujúceho" uvedený v registrácii.

Upozornenie: V prípade osobného nákupu tovaru je Vaša objednávka považovaná za záväznú rezerváciu tovaru k nákupu na tejto adrese, ktorú Vám e-mailom potvrdíme. Tento tovar Vám budeme rezervovať 7 dní od zaslania informačnej správy o tom, že tovar je pripravený na predaj. Po uplynutí tejto doby bude tovar v ponuke ďalšieho predaja.

Všetky objednávky podané vyššie uvedenými spôsobmi sú záväzné.

Podaním objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky "kupujúci" súhlasí s tým, že predávajúci bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať.

"Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená "kupujúcim" v objednávkovom formulári.

"Predávajúci" si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť právo vystavenia zálohovej faktúry na objednávaný tovar.

Vlastnícke právo prechádza na "kupujúceho" dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade použitia spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet "predávajúceho" sa ako deň zaplatenia považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet "predávajúceho".

 

 1. Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.maminaaja.com sú vrátane DPH.

Ceny sú platné v okamihu objednania.

Úhrada objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:

 1. a) platba dobierkou: cena za tovar je uhradená v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu kuriéra alebo Slovenskej pošty
 2. b) platba bankovým prevodom

Pri nábytku, komodách účtujeme dodatočné poštovné 10eur. Neplatí to pre detske postieľky 120x60cm do 15 kg.
 

 1. Expedičné lehoty, náklady na dodanie

Dodacia lehota plynie odo dňa obdržania záväznej objednávky. Podmienkou je obdržanie všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.

Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

V súčasnej dobe je možné doručiť tovar týmito spôsobmi:

 1. Osobným odberom rezervovaného tovaru
 2. Poštou
 3. Kuriérskou spoločnosťou

Cena za prepravu:

Predávajúci účtuje nasledovné ceny za prepravu (ceny sú vrátane DPH):

 • doručenie poštou listovou zásielkou 2,50€ - len v prípade malých položiek
 • doručenie kuriérom na dobierku do 5kg   4€
 • doručenie kuriérom na dobierku do 10kg   7,60€
 • doručenie kuriérom na dobierku do 30kg (postieľky, kočíky)   10,80€
 • doručenie kuriérom - platba vopred bankovým prevodom  do 10 kg     6,60€
 • doručenie kuriérom - platba vopred bankovým prevodom do 30 kg (postieľky, kočíky)   10,00€
 • doručenie Slovenskou poštou na dobierku do 5kg   5,40€
 • doručenie Slovenskou poštou na dobierku do 10kg   6,40€
 • doručenie Slovenskou poštou - platba vopred bankovým prevodom do 5kg   4,60€
 • doručenie Slovenskou poštou - platba vopred bankovým prevodom) do 10kg  5,60€

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy / Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
d) V prípade stornovania alebo neprevzatia zásielky kupovanej na firmu (nie spotrebiteľ) si fakturujeme náklady spojene s vybavením objednávky - poštovné a balné. 

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tovar prosím zasielajte späť najlepšie v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

Vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou) na adresu:

Ing. Silvia Vidová

Okružná 5

Dvory nad Žitavou

941 31

IČO: 43474675

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza vyššie

 

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu adresu s textom "Vrátenie tovaru":

Ing. Silvia Vidová

Okružná 5

Dvory nad Žitavou

94131

Uvedené doklady môžu byť priložené k tovaru.  

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť


Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.  

Predávajúci je podľa zákona č. 102/2014 Z.z., povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

V prípade, ak kupujúci uplatnil možnosť bezplatného zaslania tovaru pri nákupe nad 165,- eur budú mu z kúpnej ceny tovaru odrátané náklady vynaložené na doručenie tovaru kupujúcemu. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša zákazník na vlastné náklady v plnej výške.

V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyššie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude "predávajúci" akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady "kupujúceho" späť.

V prípade neprevzatia odoslaného tovaru kupujúci uhradí predavajúcemu náklady na prepravu tovaru.

Odporúčame telefonicky na tel.č. 0903 858 245 nám oznámiť vrátenie tovaru a dohodnúť ďalší postup.

 1. Záručné podmienky

Ak vykazuje tovar zjavné chyby, najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je "kupujúci" oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok "kupujúceho" na poskytnutie riadneho dodania tovaru, alebo na vrátenie kúpnej ceny.

Záručné podmienky pre konkrétne typy tovaru sú vyhotovené v záručných listoch u každého tovaru. 

 1. Reklamácia doručeného tovaru

Ihneď po doručení si skontrolujte obsah balíka (ideálne pred kuriérom/zamestnancom pošty).  V prípade, že je obsah poškodený spíšte s kuriérom záznam o škode. Obal nevyhadzujte. Taktiež nás ihneď telefonicky kontaktuje na čísle 0903 858 245.  Doručenie poškodeného tovaru je možné reklamovať do 24hod. od doručenia. Fotografie nám zašlite na  email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 1. REKLAMAČNÝ PROTOKOL

9.1 Na každý výrobok sa vzťahu zákonom stanovená 24 mesačná záručná doba pokiaľ nie je uvedené inak. Predajca je zodpovedný za vady spôsobené výrobcom alebo predajcom. Predajca nie je zodpovedný za vady a poškodenie spôsobené prepravcom. Zásielky predajca odosiela poistené, v prípade zistenia vady spôsobenej prepravcom je kupujúci povinný reklamáciu uplatniť u prepravnej spoločnosti najneskôr 24 hodín od prevzatia zásielky. V prípade prejavenia sa výrobnej chyby na produkte je kupujúci povinný bezodkladne túto závadu reklamovať. Používanie poškodenej alebo chybnej časti produktu môže spôsobiť neodstraniteľnosť vady, za čo predajca nenesie zodpovednosť.

9.2 Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný Reklamačný protokol zverejnený na stránke predajcu www.maminaaja.com. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný protokol prečítal, a v plnom rozsahu s ním súhlasí, a zároveň potvrdzuje, že bol dostatočne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie. Reklamačný protokol sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na stránke internetového obchodu predajcu.

9.3 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezodkladné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie vrátane záručného listu predávajúcemu.

9.4. Ak tovar preukazuje výrobne vady má kupujúci právo tovar reklamovať u predajcu a to tak, že ho doručí na adresu prevádzky predajcu na vlastné náklady. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho emailom, písomne alebo telefonický.
  B. Kupujúci tovar zašle na adresu predajcu (Ing. Silvia Vidová, Okružná 5, Dvory nad Žitavou, 94131). Predávajúci odporúča zásielku poistiť. Predávajúci nepreberá zásielky odoslané na dobierku.
  C. Kupujúci je povinný tovar zaslať riadne očistený. Špinavý tovar bude kupujúcemu vrátený na náklady kupujúceho. Upozorňujeme zákazníkov, ktorí zašlú kočík alebo časť kočíka vo fólii, že takáto zásielka nebude od prepravnej spoločnosti prevzatá z dôvodu ochrany pred zodpovednosťou za poškodenie kočíka alebo jeho častí prepravnou spoločnosťou z dôvodu nedostatočného zabalenia zásielky. Tovar je potrebné riadne zabaliť aby sa ochránil pred poškodením spôsobným prepravnou spoločnosťou z dôvodu nedostatočného zabalenia tovaru.
  D. Kupujúci je povinný k zásielke priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru v našom elektronickom obchode, originálny záručný list. Taktiež je kupujúci povinný napísať stručný reklamačný list, kde uvedie meno, adresu, telefonický kontakt, email a popis závady.

9.5 Kupujúci po splnení podmienok uvedených v bode 9.4 týchto Obchodných podmienok predajca po obdržaní zásielky a po skontrolovaní splnenia všetkých bodov uvedených v bode 9.4 odošle na uvedený email potvrdenie o prijatí reklamácie. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po uplatnení  reklamácie. Kupujúci reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenie reklamácie. Za 30. deň sa považuje deň odoslania tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii u predajcu.

9.6 V prípade, že vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci právo odstúpiť od kúpy a vrátenie ceny tovaru, alebo na výmenu tovaru za nový.

9.7 Kupujúci nemá právo uplatniť si reklamáciu na vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvorenia kúpy predajcom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (ak bola závada popísaná v popise produktu, pričom bola výrazne zohľadnená táto závada v cene produktu.

 

9.8 Nárok na uplatnenie záruky u predajcu kupujúcim zaniká:

 1. a) nepredložením dokladu o zaplatení – nadobudnutí tovaru u predajcu, záručného listu, alebo príslušenstva potrebného k adekvátnemu posúdeniu oprávnenia reklamácie.
 2. b) uplynutím záručnej doby tovaru,
 3. c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 4. d) vady zapríčinené bežným používaním (odtrhnuté časti, cvoky, suché zipsy, zipsy, prasknuté pneumatiky, defekty, opotrebované pneumatiky, tzv. osmičky na kolesách a pod.),
 5. e) nesprávnym používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 8. h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, nepredvídateľnou skazou,
 9. i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom a podobne,

9.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním respektíve odoslaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Vybaviť reklamáciu je predávajúci najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

9.10 Všetky právom uplatnené reklamácie sú bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo od kupujúceho vyúčtovať náklady spojené so zaslaním tovaru späť k zákazníkovi.

 

 1. Ochrana osobných údajov

"Predávajúci" prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel.čísla, e-mailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu eshopu www.maminaaja.com.

a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo zneužité.

Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými dátami sa eshop www.maminaaja.com zaväzuje riadiť zákonom

č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

"Kupujúci" využívaním služieb eshop-u www.maminaaja.com dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie "kupujúceho", ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. "Kupujúci" má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prístup registrovaným "kupujúcich" do e-shopu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci".

Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov.

Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Uvedené fotografie a popisy majú informatívny charakter (sú ilustračné)  a nemusia zodpovedať skutočnosti. Obrázky kočíkov sú iba náhľadové, v skutočnosti môže byť iný dizajn koliesok. Kolieska sú dodávané podľa aktuálnej ponuky výrobcu. Malé zmeny farieb sú možné, k drobnému skresleniu farieb na fotografiách mohlo dôjsť digitalizáciou (nasvietením, bleskom z fotoaparátu).

11. Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas fyzickej osoby, Ing. Silvii Vidovej, so sídlom Okružná 5, Dvory nad Žitavou, 94131,IČ DPH: SK1077219352 s číslom  živn.registra: 440-25907, okresný úrad Nové Zámky (ďalej len "Správca") v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") na spracovanie týchto osobných údajov:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonné číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je potrebné na spracovanie vašej objednávky a faktúry. Tieto údaje budú archívované po dobu 10 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním, udeľujete váš výslovný súhlas. Súhlas možno prijať kedykoľvek, napríklad zaslaním e-mailu alebo listom na kontaktné údaje uvedené na web stránke.

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca, osobné údaje môžu spracovávať nasledovní spracovatelia:

 • Tvorca a správca web stránky pri riešení technických problémov
 • Prípadne aj iní poskytovatelia softvéru, služby a aplikácie (ktoré v súčasnosti spoločnosť nevyužíva).

Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • žiadať o informácie, ktoré osobné údaje spracovávame,
 • žiadať o vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • žiadať o prístup k týmto údajom, aktualizovať ich alebo opraviť,
 • žiadať o vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností týkajúcich sa spracovania osobných údajov, kontaktujte nás alebo Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Reklamačný poriadok

Spoločnosť Ing. Silvia Vidová so sídlom Okružná 5, Dvory nad Žitavou, 941 31, IČO : 43474675, IČ DPH : SK1077219352 vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“) tento REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.maminaaja.com (ďalej len "Reklamačný poriadok").

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúcim je spoločnosť Ing. Silvia Vidová so sídlom Okružná 5, Dvory nad Žitavou, 941 31, IČO : 43474675, IČ DPH : SK1077219352 (ďalej len „Predávajúci“).
1.2. Kupujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie koncový zákazník, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovary alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len „Kupujúci“).
1.3. Produktom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumejú všetky tovary a/alebo služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Produkt“ alebo nižšie v texte aj „Tovar“ a „Služba“).
1.4. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúcich – podnikateľov, ktorí nakupujú Produkty podľa bodu 1.5. Všeobecných obchodných podmienok pre internetový obchod spoločnosti Mamina a ja  (ďalej len „VOP“) v súvislosti so svojou obchodnou a podnikateľskou činnosťou.
1.5. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád Produktov v zmysle uzavretej zmluvy na diaľku podľa VOP s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

II. Zodpovednosť za vady predávajúceho

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady na Produktoch, ktoré mali pri ich prevzatí Kupujúcim a za vady na Produktoch, ktoré sa vyskytli počas trvania záručnej doby (spôsobené najmä  vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi Predávajúceho).
2.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré na Produktoch vznikli podľa bodov 7.2. a 7.3. VOP, prípadne porušením iných povinností, ktoré z VOP, zmluvy  a Reklamačného poriadku vyplývajú.
2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom Služby, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania Služby.

III. Povinnosti kupujúceho

3.1.  Kupujúci je povinný pred začatím používania Tovaru:
a) oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného Tovaru,
b) oboznámiť sa so záručnými podmienkami Tovaru a pri používaní Tovaru ich dodržiavať.

IV. Záručná doba

4.1. Záručna doba platí v dĺžke 24 mesiacov pre Tovary.
4.2. Pri Tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
4.3. Pri  použitých  veciach je  záručná  doba  12  mesiacov.
4.4. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré v záručnej dobe nebudú uplatnené, zanikajú.
4.5. Doba od uplatnenia reklamácie do prevzatia Produktu Kupujúcim sa do záručnej doby nepočíta, počas tejto doby záručná doba neplynie.
4.6. V prípade, že dôjde k výmene Produktu, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového Produktu. Rovnako aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na ich bezplatné a bezodkladné odstránenie. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak tým nevzniknú Kupujúcemu neprimerané ťažkosti.
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
5.3. Ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na jeho výmenu alebo má právo od  zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) na zakúpenom tovare.

5.4. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
5.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavuje, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech kupujúceho, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady.
5.6. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Pre začatie reklamačného konania je potrebné doručenie reklamovaného tovaru.
5.7. V prípade neodstrániteľnej vady Tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.
5.8. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Avšak po zvolení jedného z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
5.9. Vybavené reklamácie budú Kupujúcemu zasielané prepravnou, či špedičnou službou na adresu, ktorú uviedol pri podaní reklamácie.

 
Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra

 

 

 

Premium Joomla Templates